தனியார் பள்ளிகளில் இலவச கல்விக்கான

ஆன்லைன் விண்ணப்படிவம் தமிழ்நாடு முழுவதும்

ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி முதல் மே 25 ஆம் தேதி வரை திறக்கப்பட்டுள்ளது


8144-22-4444

~ Be the reason for achieving Educational Equality through RTE ~

Right to Education (RTE), Section 12.1.C guarantees 25% reservation (free-education) for underprivileged children in private schools. Our focus is to engage volunteers in creating awareness among such communities and helping them benefit from this life-transforming opportunity.

Every day, we see so many children around us. The daughter of your house-help accompanying her to work, your watchman’s son sitting around in the building. So many children in slums helping their parents with household chores all day. They all can go to schools.

If you know a child between the age of 3 and 4 or between the age of 5 and 6, who could benefit from free education in private schools, please register their details in the form below, along with your name and contact information. Bhumi volunteers will assist them in the application process.

If you are a college authority, help us and spread the word about this Each one Reach 1 campaign in your college and reach to us at [email protected] if you are a corporate organization looking to engage your employees meaningfully for RTE Awareness reach us now and help us scale this campaign at [email protected]